DİKKAT: ASDEP PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Hatay Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) Danışma ve Yönlendirme Görevlisi Personeli Alımı Yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER

Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 48 Danışma-Yönlendirme (28 Antakya Sosyal Hizmet Merkezi, 20 İskenderun Sosyal Hizmet  Merkezi) Elemanı alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa

bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

mahkûm olmamak,

4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından

hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,

5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini

yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla

görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,

7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme

engeli bulunmamak,

8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,

Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az

lisans düzeyinde mezun olmak,

9) ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 ve 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu

Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış

BAŞVURU FORMU

 Not: Başvurular 11 Mayıs – 18 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup;  Adayları İlanda belirtilen evrakları hazırlayarak Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.