BELEDİYE MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR

İSKENDERUN BELEDİYE 2 GÜNDEM MADDESİYLE MECLİSİ TOPLANIYOR

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Cuma günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda toplanacak.
Belediye meclisinde görüşülecek maddeler karara bağlanacak.

G Ü N D E M:
1) Hatay İdare Mahkemesinin 31.10.2014 gün ve 2013/1713 Esas, 2014/1080 K. Sayılı kararı ile
imar planı iptal edilmiş olan, İskenderun Konarlı mıntıkası 911 ada 17 nolu parsele yönelik
hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.01.2018 gün ve 16 sayılı kararı ile onaylanmış ve Büyükşehir Belediyesince 30 gün süre ile
ilan edilerek plan kesinleşmiş olup, onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun
olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.
2) İskenderun Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünün gelirler tarifesine ek yapılması ile ilgili
yazılı önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.